Határozatok

Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi határozatai:

1. határozat polgármester illetményéről
2. határozat kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése

Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi határozatai:

1. adóhátralékok behajtása ügyében
2. 2015. évi kistérségi startmunkaprogramhoz történő csatlakozásról
3. Szabó Gergely polgármester társadalmi megbízatású jogviszonyának főállású jogviszonyra változtatásáról
10. Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására
11. határozat a Balatonakarattya Község Balatonkenesei Szociális Társuláshoz történő csatlakozásáról
12. A KBTÖT 4. számú módosításáról
13. Felhatalmazás Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésére
14. 2133127-1-004-01-02 MEKH kóddal rendelkező 53. sorszámú Berhida szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer vagyonértékeléséről
15. Polgármester 2015. évi szabadságterve
16. Öböl Tv támogatási kérelméről
17. Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottsági tag cseréje
18. Rendelet alkotási szándéknyilatkozat avar- és kerti hulladékégetéséről
19. A Balatonfőkajári Közös Hivatal Küngösi Kirendeltségének költségvetéséről
20. Együttműködési Megállapodás kidolgozása Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülettel
21. A Balatonfőkajári Közös Hivatal Küngösi Kirendeltségének költségvetéséről
24. _Küngösért _ Alapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatásról
25. Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló rendelettervezet véleményeztetéséről
26. Együttműködési Megállapodás Csajág Futbal Clubbal
27. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójáró
28. Balatonkenese Rendőrőrse által készített beszámo lójáról
29. Polgárőrség által készített beszámolójáról
30. a helyi önkormányzat gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékeléséről
31. az önkormányzati hivatal 2014. évi önkormányzati és államigazgatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolójáról
32. Küngös Község Önkormányzatának 2015-2019. évre szóló Gazdasági Programjáról
33. a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóról
34. a Falugondnoki tevékenységről
35. A könyvtári megbízási díj emeléséről
36. a Könyvtári Információs és Közösségi Hely nyitva tartásának módosításáról
38. Pályázat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
39. rendezvények szervezésének költségeiről
42. Törzstőke emeléssel kapcsolatos felhatalmazá43. Köznevelési feladatok ellátására létrehozott Társulásról
44. a Balatonkenese, Küngös Közoktatási Intézményi Társulás, Társulási Megállapodás módosításáról
45. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
46. Küngösért_ Alapítvány likviditási kölcsön kérelméről
47. startmunka fedezet nélküli költségeiről
49. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat
50. Képviselő-testületi határozatát visszavonásáról
51. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása pályázat
52. Csecsemővédelem helyzetéről beszámoló
53.A lakosság egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló
54. A lakóhelyi környezet állapotának értékeléséről
55. Falugondnoki Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló beszámolóról
56. Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi
59. Együttműködési Megállapodás Csitár településsel
60. Helyi iparűzési adó előirányzatának emeléséről és átcsoportosításáról
61. Rendkívüli szociális pályázat benyújtása
62. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás pályázat benyújtásáról
63. 2015. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról szóló rendelet alkotásról
64. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi csatlakozási szándék
65. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatásról szóló pályázat beadásáról
66. A Küngösi Szabadidő és Sport Egyesület támogatásáról
67. Együttműködési Megállapodás EuroConsult Alapítvánnyal
68. Startmunka mintaprogram termékeiből nyugdíjasok csomag összeállításáról
73. A 2015. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotásának elnapolásáról
74. Küngösi Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet likviditási kölcsön kérelméről
75. Konrad Kübler részére köszönő határozat hozatala
77. 2015. évi Járási startmunkaprogram kiegészítő támogatásra vonatkozó kérelemhez önrész biztosítása
78. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. – III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
79. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak véleményezéséről
80. 2013-2018 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőség Programjának
81. az önkormányzati vagyon bérbeadásának mértékéről
82. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat szabályozási rendszeréről
83. A családsegítés és a gyermekjóléti feladatellátás felülvizsgálatáról
84. A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulási Tanácsa jövőjéről
85. a DBRHÖT Társulási Megállapodásáról
86. Küngös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. I. félévi MUNKATERVE
87. a Csajági Református Iskola kérelméről
88. Falukarácsonyról
89. Szöllősi István fölbérleti szerződéséről
100. a Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása Társulási megállapodásának
101. KBTÖT valamint Szántó és Társa Szolgáltató Bt között fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítása
102. Felhatalmazás energetikai terv készíttetéséről
103. Zászlórúd beszerzéséről
104. 2015. évi jutalmakról