Végh Annamária bejegyzései

Kijárási korlátozás

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

Közli: Magyar Közlöny

FIGYELEM!

Az előterjesztő javaslata szerint soron kívül szükséges

kihirdetni.

A KORMÁNY

——————-

rendelete

a kijárási korlátozásról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §
 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • Az (1) bekezdést a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.
 • §

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

3. §

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

4. §

 • A 3. § szerinti alapos indok:
  • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
  • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
  • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
  • az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,


 • e)      a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 • a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 • a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 • az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 • a dohányboltban történő vásárlás,
 • a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 • a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 • a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 • a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 • a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 • az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 • a szülői jogok és kötelezettségek,
 • a hitéleti tevékenység.
 • Alapos indok továbbá – az 1. §-ban meghatározottak betartásával – a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.
 • §

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 • §
 • Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 • Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
 • §

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás, valamint a 2. §-ban és a 6. § (2) bekezdésében meghatározott előírás érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

2

 • 8.   §
 • E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.
 • E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.
 • §
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi.
 • A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
 1. §
 • Ez a rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba.
 • Ez a rendelet 2020. április 11-én hatályát veszti.
 1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.

Orbán Viktor s.k.

miniszterelnök

3

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

A Magyarországot is érintő koronavírus járvánnyal kapcsolatban az alábbi fontos újabb tudnivalókról tájékoztatom a tisztelt Lakosságot.

A háziorvosi rendelő új vonalas telefonszámán – 06-88/911-958 – vagy a 06-30/582-35-71-es telefonszámon érhető el. A receptfelírás és gyógyszerkiváltás a meghirdetett menetrend alapján történik, azzal a kiegészítéssel, hogy a receptek és a gyógyszerek kiadása kizárólag CSÜTÖRTÖKI NAPON történik. Kifejezetten ajánljuk a falugondnoki személyes közreműködés igénybevételét az otthonmaradás segítése érdekében. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kialakított rendszer működőképes, így arra kérem Önöket, hagyatkozzanak nyugodtan az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat általi segítségnyújtásra, akár hétvégi napokon is!

A Falu Boltja bejáratához kézfertőtlenítő berendezést helyeztünk el. Kérjük, hogy vásárlásuk előtt használják a készüléket maguk és környezetük biztonsága érdekében! Fontos változás, hogy az üzlethelyiségben egyszerre legfeljebb 4 fő vásárló tartózkodhat! A belépési szabályok a bejáratnál kerültek kihelyezésre.

A vírushelyzet okán március 16-tól digitális oktatás folyik a tanintézményekben. Az otthontanulás egy szokatlan helyzet, melyhez a diákoknak, szülőknek és tanároknak egyaránt alkalmazkodniuk kell. Az önkormányzat ezen a területen is segítséget kíván nyújtani. Kérjük, akinek a tananyaghoz kapcsolódó nyomtatásra nincsen lehetősége, az jelezze igényét Lelkes Annamáriánál a lelkes.annamaria.kungos@gmail.com e-mail címen hétköznapokon 8.00 és 16.00 óra között. A kért dokumentumokat nyomtatva a falugondnoki szolgálat segítségével eljuttatjuk a családhoz.

Többen megkerestek, hogy felajánlják önkéntes segítségüket a közös küzdelemben, munkában. Köszönet érte! Készülve a következő időszak kihívásaira egy adatbázist állítok össze, hogy ki-milyen típusú önkéntes munkába tudna besegíteni (pl: bevásárlás, fertőtlenítés, gépjármű vezetés, gyermekfelügyelet, online programok lebonyolítása, informatikai eszközök kihelyezése, korrepetálás, stb.) Kérem, szíveskedjen a hivatal@kungos.hu címre egy rövid leírást küldeni, vagy telefonon értesíteni, ha Ön is fel tudja ajánlani segítségét egy esetlegesen elhúzódó vagy súlyosbodó járvány-helyzetben.

Naponta frissül honlapunk tartalma a vírushelyzetről és a tennivalókról is, kérem, tájékozódjanak! Tájékoztatónk hátoldalán a rendőrség fontos felhívását tettük közzé.

Legyünk türelmesek és vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra! 

Küngös, 2020. március 24.                                 Szabó Gergely polgármester